PÜKAD

CE İşaretinin Ana Hatları

GİRİŞ :
Avrupa Birliğin de eskiden her ülkenin kendine göre her malzeme için bir standardı veya yönetmenliği vardı. Bu durumda ithalat ve ihracat için büyük zorluklar çıkıyordu. Bu yüzden, bütün AB’ de geçerli her kesin uyması gerekli standartlar yapıldı. İşte CE işareti de bu uygunluğu ifade eder. Türkiye de ve Avrupa da mal satmak isteyen herkesin bu standartlara uyması ve bunu kanıtlaması lazımdır. Firmalar bu müşterek standarda uyduklarını mallarının üzerine CE işareti vurarak kanıtlarlar. Pencereler, kapılar, cephe giydirtmeleri ve ısı camlar için harmonize standartlar hazırlanmıştır. Geriye kalan aksesuarlar için en geç 3 sene içerisinde harmonize standartlar  hazırlanacaktır. CE işaretiyle malların dolaşımı daha kolaylaşacaktır. Zira her malın harmonize standartta uygunluğu ve bu malın, hangi sınıfa dahil edileceği belli olacak ve birbiriyle mukayesesi kolaylaşacaktır. Ayrıca AB de tek tip deneyle CE işaretlemesi yapılabilecektir. 2010 senesinin Şubat ayından itibaren, kapı, pencere, cephe giydirme ve izolasyon camlarına CE işareti koymak mecburi hale gelmiştir.

 1. İNŞAAT ŞARTNAMESİ:

  ARALIK 1988 de inşaat şartnamesi AB tarafından onaylanınca,  inşaat malzemelerine ait hak ve yönetim şartlarını üye ülkelere bıraktı. Her üye ülke inşaat malzemelerinin dolaşımında normlara ve şartnamelere uygunluğunu garanti etmek mecburiyetindedir.

Uygunluk şartları şöyle sıralanır.

 • Mekanik mukavemet ve devrilme emniyeti.
 • Yangından korunma
 • Hijyen
 • Sağlık ve çevrenin korunması
 • Kullanma emniyeti
 • Ses yalıtımı
 • Enerji tasarrufu ve Isı tasarrufu

İnşaat şartnameleri mutabık kalınan şartları içerir. Bunlar mutabık kalınan şartların yapıldığını ifade eden CE işaretinin konulabilmesi için gereklidir.

Bir inşaat malzemesinin CE işareti alabilmesi için AŞAĞIDAKİ 4 ŞARTI YERİNE GETİRMESİ LAZIMDIR.

1-AB Tarafından atanmış kişiler bu harmonize malzeme normlarını yaparlar. Bu normlarda yöntemler tespit edilmiştir. Burada bütün istenenler yerine getirilmiştir. Eğer bir inşaat malzemesi bu istenenleri yerine getirmişse CE işareti vurabilir.

2-Eğer AB Normları belli bir zaman içerisinde tamamlanamasa ve beklemeye zamanları yoksa veya belli normlardan farklılık gösterirse , bir Avrupa teknik onay kuruluşundan onaylanması lazımdır.Avrupa teknik onaylama organizasyonu{European Organization for technical Approval (EOTA) ] müşterek yönlendiricileri hazırlar.ETAG( European technical Approval Guidelines) Avrupa teknik onaylama organizasyonu rehberinde onaylanmanın temel kuralları izah edilmiştir.

3-Eğer bir malzeme için, ne bir harmonize standartı,  nede Avrupa teknik onaylama kuruluşu yoksa, tek- tek üye ülkelerin milli standartları istenenleri karşılıyorsa kabul edilebilir. Ama şimdiye kadar böyle bir durum ortaya çıkmadı.

 • Bir malzemede teknik sipesifikasyonlardan az bir sapma varsa kullanılabilirliği onaylanmış bir kuruluş tarafından kanıtlanmalıdır.

AB HARMONİZE NORMLARININ TÜRKİYE’DE KULLANILMASI

– Normların ve şartnamelerin harmonize edilmesi uzun bir zaman almıştır.
– Harmonizasyon bir çok konuda yapılıp yürürlüğe girmiştir.
– Daha asgari 10 sene bu harmonizasyon inşaat sektöründe devam edcektir.
– Yeni düzenlemeler Türkiye için büyük avantaj sağlayacaktır.

KOMPLE BİR NORM PAKETİ KULLANIMA HAZIRDIR.

 • Türkiye de maalesef inşaat malzemeleri için yazılmış düzgün bir standart ve deney metotları henüz yoktur.
 • Bu yüzden de kalite problemleri çıkmaktadır.
 • Avrupa normlarının Türkiye tarafından kabullenip kullanılması, Türkiye’ yi Avrupa seviyesine çıkaracaktır.
 • Türkiye kısa zamanda komple bir norm paketine sahip olacaktır

Türkiye İnşaat malzemelerinden istenen performansları kendisi tespit edecektir.

 • Bütün yeni normlar performans standardıdır.
 • Bunlar istenenleri ve deney metotlarını içerir.
 • Her ülke bu arada Türkiye asgari değerleri kendisi tespit eder.
 • Mesela pencere ve duvarlar için U değeri İklim bölgelerine göre tespit edilir.

İÇ PAZAR İÇİN İNŞAAT MALZEMELERİ AÇIK OLARAK TARİF EDİLMELİDİR

 • Türk hükümetine fazla bir iş kalmayacaktır.
 • Türk hükümeti işin kapsamını tespit edecektir.
 • Türk özel sektöründeki akredite bağımsız laboratuarlar denetlemeyi yapacaktır.
 • Gelecekte hangi inşaat elemanının hangi asgari değere sahip olacağı tespit edilecektir.
 • Bu suretle haksız rekabete mani olunacaktır.

TÜRK ÜRETİCİLER İÇİN DAHA İYİ EKSPORT ŞANSI DOĞACAKTIR.

 • Objektif değerler bütün Avrupa için geçerli olacaktır.
 • İnşaat malzemesinin kalitesini tespit edilen standartlar belirler.
 • CE İşaretine sahip bütün inşaat malzemeleri bütün AB ülkelerince kabul görür.
 • Türk inşaat malzemeleri rekabet gücüne sahip olacaklar ve uygun Fiyat/verim oranını yakalayacaktır.

HANGİ ADIMLAR GEREKLİ VE MANTIKLIDIR

 • Tek adımda inşaat malzemeleri AB standartlarıyla değiştirilemez.
 • Bu yüzden pilot proje olarak belli bir bölümden başlamak gerekir.
 • Pencere bunlardan en önemlisidir.
 • Pencere inşaat giderlerinde % 5-8 lik bölümü kapsar
 • Binada kullanılan toplam enerjinin %75 i ısıtma için kullanılır, çok katlı binalarda tedbir alınmaz ise bunun  %48 i pencereden kaçar.

PENCERE YÜKSEK TEKNOLOJİ İÇEREN BİR İNŞAAT MALZEMESİDİR ,ARAŞTIRILMASI GEREKLİDİR.

 • Pencereden küçümsenmeyecek büyüklükte enerji tasarrufu yapılabilir.
 • Türkiye de pencereden büyük enerji tasarrufu yapılabilir.
 • Soğutma ısıtmaya göre 4 kat pahalı olduğu için burada daha büyük kazanç elde edilir.
 • Yaz ayları için yapılmış bir enerji tasarrufu araştırması yoktur.
 • Türkiye bu konuda araştırma için en uygun ülkedir.
 • Burada bulunacak bir Know-How bütün dünya için önemsenecektir

HARMONİZE EDİLMİŞ STANDARTLARA UYULMASI

 • TSE tarafından standartların mecburi hale getirilmesi
 • Bayındırlık ve iskan Bakanlığınca istenenlerin deklare edilmesi
 • Türkiye ile AB arasında müzakerelerin bitirilmesi.
 • Müştereken bir PENCERE- KAPI-CEPHE GİYDİRME merkezi kurulmalıdır.

Dr. Müh.  O.Muzaffer TAMER

KURUMSAL ÜYELERİMİZ