PÜKAD

Dernek Tüzüğü


Dernek Tüzüğü İndir

PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
MART 2014

1. GENEL HÜKÜMLER:

DERNEĞİN ADI
MADDE -1

Pencere ve kapı sektörüne çeşitli malzeme üreten sanayiye mensup gerçek ve tüzel kişiler tarafından, aşağıda belirtilen amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere “Pencere ve Kapı Sektörü Derneği” adı ile bir dernek kurulmuştur.
Derneğin kısa adı “PÜKAD” dır.

DERNEĞİN MERKEZİ
MADDE -2

Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Dernek, gerekli görülen hallerde, yasal mevzuata uygun olarak şubeler ve temsilcilikler açabilir. Şube açılmasına karar verilmesi halinde, Dernekler Yönetmeliğinin bu konudaki hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN AMACI
MADDE -3

 • Derneğin amacı:
 • Profil
 • Pencere
 • Kapı
 • Donanım / Aksesuar
 • Yardımcı Malzeme
 • Pencere ve Cam Makineleri
 • Pencere Camı
 • İlgili Kimyevi Maddeler
 • Diğer İlgili Malzemeler’
  den oluşan pencere ve kapı sektörü üreticileri ve satıcıları ile sektörle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan ve bu sektöre maddi manevi katkılar sağlayan tüzel kişi veya gerçek kişilerin bir çatı altında toplanması hedef alınarak, derneğin amacı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 • Türkiye’de pencere ve kapı sanayisinin ve ilgili sektörlerinin gelişmesi ve büyümesini sağlamak, sektörde kuralların oluşturulması ve uygulanmasına yönelik katkı sağlamak,
 • Toplum bilincini geliştirmek,
 • Etik kurallara uygun iş yapmayı özendirmek,
 • Sektörün bütününün çıkarlarını gözetmek,
 • Sektörü yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek,
 • Üyelere ve sektördeki kuruluşlara değer katacak hizmet ve ürünler sunmaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI ve FAALİYETLERİ
MADDE -4

PÜKAD aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapar:

 1. Pencere ve kapı endüstrisinin büyütülmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak
 2. Avrupa Birliği, AB’nin standart oluşturma çalışmalarında yer almak, Türk pencere ve kapı sanayisi temsilcilerinin etkin şekilde yer almasını sağlamak, AB’de sektörü bütün olarak temsil etmek
 3. Pencere ve kapı endüstrisi için bilgi merkezi olmak
 4. Tüm sektörün performansını geliştirecek çalışmalar yapmak, kaynakların sürekliliğini ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak.
 5. Çevre koruma ve hammadde kullanımı konularında yön gösterici olmak
 6. Ortak amaçların gerçekleştirilmesi için diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte Federasyon kurmak veya kurulmuş Federasyonlara katılmak
 7. Pencere ve kapı sektörüne malzeme üreten sanayi kuruluşları arasında koordinasyon sağlayarak, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerden Dernek üyelerini haberdar etmek.
 8. Pencere ve kapı sektörünün diğer kollarında çalışan yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 9. Malzemelerin, TSE, CE, uluslararası standartlara ve şartnamelere uygun ve kaliteli olarak imalatı, bu noktaların ithalatta ve uygulamada da gözetilmesini sağlayacak doğrultuda çalışmalar ile oluşturulmuş meslek standardına göre meslekte çalışanların eğitimi, değerlendirilmesi ve sertifikasyon işlemleri yapmak.
 10. Üretimde verimliliği arttırmak üzere her türlü teknolojik, ticari ve ekonomik araştırmalar yapmak, yaptırmak ve üyelerini bu araştırmaların sonucu hakkında bilgilendirmek.
 11. İlgili malzeme ihracatında koordinasyon sağlamak, ihracatın arttırılması için çalışmalar yapmak.
 12. Teknoloji transferi, know-how ve lisans konularında ilgili kuruluşlar ile işbirliği yaparak üyelerine yardımcı olmak.
 13. Pencere ve kapı sektörü ve üyeleri ile ilgili kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, plan program konularında görüşleri tespit etmek ve yetkili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak.
 14. İlgili malzemeleri tanıtmak üzere yurt içi ve yurt dışında sergiler ve fuarlar açmak veya açılan sergi ve fuarlara katılmak, katılmayı teşvik etmek.
 15. Türkiye’de sağlıklı konut üretimi ile diğer üstyapı inşaatı politikalarının oluşturulması ve gerçekleştirilmesi için araştırma, yayın, toplantı ve seminerler yapmak.
 16. Türkiye’de kamu kesimi dahil, bu alandaki bütün sanayici, meslek, bilim ve iş adamlarının Dernekle işbirliği içinde olmalarını organize etmek, pencere ve kapı sanayisinin ülke yararına uygun şekilde gelişmesini özendirmek.
 17. Türk pencere ve kapı malzemesi sanayisinin, dünyada rekabet gücünün oluşturulması ve arttırılması için uyarıcı ve yol gösterici çalışmalar yapmak.
 18. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki dernekler başta olmak üzere; Derneğin amaçlarına paralel amaçlar taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve ulusal çıkarlarımıza aykırı faaliyetlerde bulunmayan yabancı derneklerle ve diğer ilgili uluslararası mali kurum ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurtdışında kurulmuş dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmak,
 19. Amaç faaliyetleri için radyo ve televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanmak; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller tertip etmek, yerli, yabancı sergi ve fuarlara iştirak için gerekli girişimleri yapmak veya bu gibi faaliyetleri bizzat yapmak, uluslararası tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,
 20. Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Genel Kuruldan aldığı yetkiyle, gayrimenkul satın alabilir, satabilir, ipotek de dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde dernek lehine her nevi ayni, irtifak, kira, şufa gibi hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, Derneğe ait taşınmazları kiraya verebilir, taşınmazları üzerine rehin ve ipotek kabul edebilir,
 21. İlgili mevzuat çerçevesinde, İktisadi İşletme kurabilir, üyelerinin sosyal dayanışma ve kaynaşmasını sağlamak üzere lokal ve sosyal tesis açabilir, işletebilir, işlettirebilir.

DERNEK AMBLEMİ
MADDE -5

Derneğin amblemi, ekli olarak gösterilmiştir.

2. ÜYELİK HÜKÜMLERİ:

ÜYELİK KOŞULLARI
MADDE -6

a) Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’nun öngördüğü koşullara göre, yasal engeli bulunmayan, fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler ile tüzel kişiler Derneğe üye olabilir.
b) Türkiye’de oturma iznine sahip yabancı gerçek kişiler Derneğe üye alınabilir.
c) Yurt dışında kurulan dernekler, gerekli izinler alınmak koşulu ile Derneğe üye alınabilir.

ÜYELİK TÜRLERİ
MADDE -7

A) ASİL ÜYELER:

Türkiye’nin herhangi bir yerinde pencere ve kapı sanayisi ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler ve/veya ilgili sektör Dernek ve Birlikleri Derneğe üye olmak için başvurabilirler.
• Şirketleri Temsil Eden Tüzel Kişi Üyeliği:
Şirket Tüzel kişiler Dernekte bir kişi ile temsil edilir. Şirket Tüzel kişileri, yetkili organları tarafından alınmış karar ile kendilerini temsil eden kişiyi yazılı olarak Derneğe bildirir.

• Sektör Dernekleri / Birlikleri Üyeliği:
Tüzel kişi olan Sektör Dernekleri / Birlikleri de Dernekte bir kişi ile temsil edilir. Dernek / Birlikler kendisini temsil edecek kişiyi yetkili organlarının kararı ile yazılı olarak Derneğe bildirir.
• Gerçek Kişi Üyeliği:
Üye olan tüzel kişi şirketler gerekli kurulların tam teşekkülünü sağlamak ve tüzel kişilerin bilgi birikimlerinden yararlanmak amacıyla, kendilerini temsil eden kişi yanında Dernek İç Yönetmeliğinde gösterilen sayıda gerçek kişiyi daha tespit ederek Derneğe üye önerebilirler. Sektör Dernekleri ve Birliklerinin, Derneği/Birliği temsil eden üye yanında kaç gerçek kişiyi üye yapacakları Dernek İç Yönetmeliğinde gösterilir. Tüzel kişiler, üyeleri arasından, seçilmeleri halinde ancak bir kişi ile Yönetim Kurulunda temsil edilir.

B) FAHRİ ÜYELER:

Yönetim Kurulu tarafından, pencere ve kapı sektörünün gelişmesine büyük emeği geçmiş gerçek kişilere“Fahri Üyelik”; üretici şirketler, sektör birlikleri/dernekleri gibi inşaat malzemesi üretimi faaliyetinde bulunmayan ancak pencere ve kapı sektörü ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan ve bu sektöre maddi-manevi katkılar sağlayan ve sağlayabileceği düşünülen tüzel kişilere ise“Fahri Katılımcı Üyelik” verilebilir.

Fahri ve Fahri Katılımcı üyeler, Dernek Yönetim Kurulu ve Dernek Denetim Kurulu dışındaki dernek organlarında görev alabilir, Genel Kurulda toplantı veya müzakerelere katılabilirler ancak oy kullanamazlar. Bu üyeler arzu ettikleri takdirde Derneğe aidat ödeyebilirler.

ÜYELİK İŞLEMLERİ
MADDE -8

Derneğe üye olabilme özelliklerini taşıyıp Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarına sahip olduklarını belirten “Üyelik Bildirimi” ni doldurup Dernek Yönetim Kurulu onayına sunarlar. Tüzel kişi üyeler Yönetim Kurulu Başkanları ya da temsille görevlendirilmiş (bir) kişi ile Dernekte temsil edilirler. Üyelik bildirimini dolduran adayların üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az iki asıl üyenin önerisi şarttır. Üyelik için başvuru tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Yönetim Kurulunca, üye sayısının çoğunluğuyla bir karar alınır ve ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemi yapılır, derneğe giriş ödentisi ve yıllık aidat ile ilgili Dernek tarafından belirtilen ödeme planına göre üye ödemelerini yerine getirmekle mükelleftir. Bu şartlar yerine getirilmedikçe Dernek üyeliği kazanılamaz. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan deftere kaydedilir.

Dernek Yönetim Kurulunun, adayın üye olma isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde herhangi bir makama itiraz edilemez.

Üyeler, üyelik hakkını kazanmakla dernek organlarına seçme, seçilme ve Genel Kurula katılma hakkını kazanırlar.

ÜYELİK AİDATI
MADDE -9

Her üyeden, Derneğe üye kaydedilirken İç Yönetmelikte belirtilen giriş aidatı alınır.
Her üye ayrıca, Genel Kurulca kabul edilen bütçe hükümleri çerçevesinde her yıl aidat öder.
Tüzel kişi üyelerin ödeyeceği aidat miktarı ve ödeme biçimi, İç Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir. Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat (ödenti) miktarları Genel Kurul kararı ile arttırılabilir.

ÜYELİK HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE -10

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin oyunu Dernekte Tüzel Kişiliği temsile yetkili kişi kullanır. Bu kişinin temsil görevi sona erdiğinde, tüzelkişi adına oy kullanacak kimse Tüzel Kişi tarafından yeniden belirlenir. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyelikten ayrılan veya çıkartılan üye, çıkarılma veya istifa tarihine kadar olan ödentilerini tam olarak ödemek zorundadır. Aidat borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

Dernek’ten çıkarılanların birikmiş aidatlarını ödemeleri ve bağış taahhütlerini yerine getirmeleri halinde Yönetim Kurulu kararı ile tekrar üyeliğe kayıtları yapılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanların Dernek malları üzerinde hiçbir hakları yoktur.

ÜYELİKTEN AYRILMA
MADDE -11

Üyelik, gerçek kişilerde ölüm, tüzel kişilerde ise tüzel kişiliğin sona ermesi ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılma dileğini bildirmekle, Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin ayrılacağı tarihe kadar olan tüm ödenti borçlarını ödemesi zorunludur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
MADDE -12

Aşağıdaki hallerde üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulu tarafından silinir:
a) Aidat ve bağış taahhüdünü yerine getirmeyen ve Yönetim Kurulunun yazılı talebine rağmen ödememekte ısrar edenler,
b) Faaliyetleri, Derneğin tüzüğüne, İçtüzüğüne, Disiplin Yönetmeliğine ve çalışmalarına ve Genel Kurul kararlarına uymadığı belirlenenler,
c) Derneklere üye olma hakkını sürekli veya süreli olarak kaybedenler,

DİSİPLİN CEZASI, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ
MADDE -13

Üyelere disiplin cezası verilmesi yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, kendisi veya başka bir üyenin başvurusunu ciddi bulması halinde üye hakkında gereken disiplin cezasını vermek üzere gerekli araştırma ve incelemeyi yapıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üye hakkında Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen yaptırımlardan birisini (UYARI, KINAMA, İHRAÇ) verebileceği gibi, beraat kararı da verebilir. Uyarı, kınama ve para cezaları hemen uygulanır. İhraç kararları, Genel Kurul tarafından onaylanmadan uygulanamaz.

Üye, verilen ceza kararına tebliğ tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurul’da itiraz edebilir. Bu takdirde nihai karar ilk Genel Kurul toplantısında alınır. Üyeliğine son verilen üye bu toplantıya ancak dinleyici olarak katılabilir. Bu toplantıda, üyenin savunmasının dinlenmesi yönünde Genel Kurul’ca bir karar alınmadığı takdirde üyeye savunma hakkı verilmez. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır.

3. YÖNETİM HÜKÜMLERİ

DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE -14

Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu
d) Yürütme Kurulu
e) Danışma Kurulu
f) Genel Sekreterlik

GENEL KURUL
MADDE -15

Genel Kurul Derneğin en yüksek ve en yetkili karar organıdır. Genel Kurul genel merkez asıl üyelerinden oluşur.
Dernek Genel Kurulu iki yılda bir olağan olarak Şubat ayı sonuna kadar üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Madde -15/a

Genel kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ya da bir an önce görüşülmesinde yarar bulunan önemli ve zorunlu konuların varlığı halinde, Yönetim Kurulunun kararıyla olağanüstü toplantıya çağrılır. Ayrıca, Genel Kurul, Denetim Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda oybirliğiyle alacağı karar ve başvuru üzerine yahut Dernek üyelerinden 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü olarak toplantıya çağrılır.

Olağanüstü genel kurul toplantısı, genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü genel kurul toplantısında, gündeme madde eklenmesine dair öneride bulunulamaz.

Denetim Kurulunun talebi veya Dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmaz ise Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç (3) kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ
Madde -15/b

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler genel kurul toplantısına katılabilirler, ancak Dernek Organlarına seçilemezler ve seçime de katılamazlar.
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağırılır. Bu çağrı da, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Madde -15/c

Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere duyurulan gün, saat ve mahalde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi” deki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır.

Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere üyeler arasından açık oyla ve adi çoğunlukla bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve kâtip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir.
Başkanlık Divanı Genel Kurul müzakerelerini idare etmek ve gerekli zabıtları tutmakla görevlidir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenlerler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

TOPLANTI YETER SAYISI
Madde -15/d

Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Yönetim Kurulu’nca düzenlenmiş listedeki üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3’nün ilk toplantıya katılması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

GENEL KURUL KARAR ALMA YETER SAYISI VE OY KULLANMA USULLERİ
Madde -15/e

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Genel Kurulda kararlar tüzükte açık hüküm bulunmayan haller dışında açık oy ile alınır. Dernek organları seçimi gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Fahri ve onursal üyeler oy kullanamazlar. Genel kurulda kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi ve tüzük değişikliklerinde kararlar katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.

Dernek organlarının seçiminde gizli oy ve açık tasnif usulü uygulanır ve oylar zarf içinde oy sandığına atılır.
Yapılacak seçimlerde en çok oy alan üyeler asıl, daha az oy alanlar yedek üyeliğe seçilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde -15/f

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a)Dernek organlarının asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin ve yıllık aidatın aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi,
malların devredilmesi ve bağışlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
f) Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, federasyon ve konfederasyon gibi üst birlik ve kuruluşları kurmak veya bunlara katılmak, ayrılmak; katılım payını belirlemek ve ödemek konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
g) Gerekli görüldüğünde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
h) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
i) Derneğin fesih edilmesi,
j) Yönetim Kurulunun verdiği ihraç kararlarına karşı yapılan itirazları görüşerek karara bağlamak,
k) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
l) Kamu yararına çalışan dernek sayılabilmek için başvuru yapması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
m) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmeliklerin kabul edilmesi,
n) Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen Komite ve Komisyonların kurulmasına karar vermek veya Yönetim Kurulu tarafından kurulmuş Komite ve Komisyon çalışmalarını ilk toplantısında kabul veya reddetmek veya varlıklarına son vermek.

YÖNETİM KURULU
MADDE -16

Yönetim Kurulu, Dernek asil üyeleri arasından Genel Kurulun iki yıl için gizli oyla seçeceği 5 (beş) asil üye ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur.

Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul’ca seçilen Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir Başkan ve bir Sayman seçer.

Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli olur.

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ile müstafi sayılabilir. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Yönetim Kurulu üyelerinden biri başkanlık eder.

Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Dernek başkanıdır ve Derneği temsil eder. Dernek Başkanının bulunmadığı zamanlarda Başkan tarafından belirlenen bir Yönetim Kurulu üyesi başkanın bütün yetkilerine sahiptir.
Dernek adına açıklama yapma yetkisi sadece başkana, mazereti halinde veya yoksa Yönetim Kurulunun tayin edeceği bir yetkiliye aittir.

Yönetim Kurulu bir yıl içinde en az altı defa, Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin çağrısıyla ve saptadığı günde üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde -16/a

Yönetim Kurulu aşağıda yazılı konuları karara bağlar ve uygular:
a) Dernek Başkanının yukarıdaki maddede yazılı yetkileri saklı kalmak üzere Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, resmi mercilerce istenecek temsilciyi tayin etmek ve görevlendirmek,
b) Derneği kanunların ve tüzüğün verdiği yetkiler çerçevesinde yönetmek,
c) Dernek amaç ve hizmet konularında Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri kurmak,
d) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, bütçeye uygun harcamalar yapmak,
e) Bütçe giderlerini karşılamak ve Dernek gelirlerinin tahsilâtını sağlamak,
f) Toplantı gündemi hazırlayarak Genel Kurul ’u olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,
g) Genel Sekreteri ve çalışma koşullarını tayin etmek,
h) Dernek teşkilatını kurmak, tayin, terfi, nakil, ceza ve diğer personel işlerini karara bağlamak ve personel kadro ücretlerini tespit etmek, bu hususlarda yönetmelikler hazırlamak,
i) Genel Kurul kararlarını tatbik etmek,
j) Gerektiğinde üyelere disiplin cezası vermek, üyelere uyarılarda bulunmak,
k) Üyeliği teklif edilenlerin kabul ve reddi hakkında karar vermek,
l) Davaya vekâlet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan ve temyizden feragat etmek, davayı ve feragat kabul etmek, dava açmak, idari, mali, adli, icrai takibat yapmak veya yaptırmak ve bu hususlara şamil vekâletname vermek,
m) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
n) Seçimi izleyen otuz gün içerisinde organlara seçilenleri mülki amirliğe bildirmek
o) Dernek Organları ve adres değişikliklerini otuz gün içerisinde mülki amirliğe bildirmek.
p) Genel kuruldan aldığı yetkiye dayanarak şubeler açılmasına karar vermek.
r) Dernek ana tüzüğünün gerektirdiği yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak ve gerekli yönergeleri hazırlayıp yürürlüğe koymak
s) Yürütme Kuruluna gerekli talimatlar vermek.

YÖNETİM KURULU’NUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI
Madde -16/b

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETİM KURULU
MADDE -17

Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından iki yıl süre için gizli oy ile üç asil ve üç yedek üye seçilerek Denetim Kurulu oluşturulur. Asil üyeler ilk toplantıda aralarından birini başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde üyelerden biri kurula başkanlık eder. Asil üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde yerine en çok oy alan yedek üye getirilir. Denetim Kurulu denetim görevini en az altı ayda bir yapar ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur.

Denetim Kurulu Derneğin finansal performansını, Yönetim Kurulu uygulamalarının uyumunu, Dernek faaliyetlerinin kanuni zorunluluklara, denetleme ve muhasebe prensiplerine, Derneğin yönetim ilkelerine, iş etiğine ve kurumsal yönetim ilke ve değerlerine uygunluğunu denetler.

YÜRÜTME KURULU
MADDE -18

Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlığında, Yönetim Kurulu üyelerinden biri ve Dernek Genel Sekreterinden oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Başkan Yardımcılarından biri Başkanlık eder.

Yürütme Kurulu Yönetim Kurulu’na sunulacak konuların olgunlaştırılması, gündemin ve devam eden çalışma konularının değerlendirilmesi ile Yönetim Kurulu’na sunulacak konularda ön hazırlık çalışmalarını yürütmekle görevlidir.

DANIŞMA KURULU
MADDE -19

Danışma Kurulu sektör deneyimi ve uzmanlıklarına dayanarak Yönetim Kuruluna danışmanlık yapacak ve Yönetim Kurulunca ismen belirlenecek en az yeterli sayıda kişiden oluşur. Danışma Kurulunun çalışmalarını ne şekilde yürüteceği İç Yönetmelikte gösterilir.

GENEL SEKRETER
MADDE -20

Derneğin çalışmalarını yürütmek ve alınan kararları uygulamak üzere Yönetim Kurulu tarafından ücretli ve sözleşmeli bir Genel Sekreter atanır. Genel Sekreter ’in görev ve yetkileri aşağıdadır:
a) Yönetim Kurulu’na karar alma aşamalarında kaynak oluşturması amacıyla alternatifleri ve ön çalışmaları hazırlamak, Yönetim Kurulu’nun belirlediği stratejilere yönelik planlama ve yönetimin yapılmasını sağlamak
b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulamaya alınmasını sağlamak amacıyla, mali kaynaklar, insan kaynakları, bilgi kaynakları ve ilgili iş süreçlerini etkin olarak yönetmek
c) Derneğin etkin yönetimini sağlamak amacıyla, yıllık çalışma programı ve bütçeyi hazırlamak, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmak üzere Yürütme Kurulu’na ön çalışma olarak sunmak, onay sonrasında gerekli aksiyon planlarını hazırlayarak gerçekleşmelerini sağlamak
d) Derneğin etkinliğini artırmak amacıyla, Yönetim Kurulu’nca verilen yetkiler çerçevesinde Derneği yurtiçi-yurtdışında temsil etmek ve Derneğin dış ilişkilerini yürüterek koordinasyonu sağlamak
e) Kurulların etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, Yönetim ve Yürütme Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve Yönetim Kurulu Başkanına danışarak toplantı gündemlerini hazırlamak
f) Derneğin, kurumlar ve toplum nezdinde, olumlu imajını oluşturmak ve kuvvetlendirmek amacıyla bu önceliğe uygun şekilde faaliyette bulunmak ve işbirlikleri oluşturmak
g) Sektörde ihtiyaç duyulan alanlarda Türkiye ve dünyada gündemi ve öncelikleri takip etmek, bilgi oluşturmak, sinerji yaratmak, üretilen sonuçlarla farkındalık yaratmak ve yönlendirici olmak amacıyla, komite çalışmalarında koordinasyon ve etkinliği sağlamak, gerekli toplantılara katılmak
h) Mali kaynakların etkin yönetimini sağlamak amacıyla, Dernek gelirlerinin zamanında tahsil edilmesini sağlamak, iktisadi işletmeye gelir sağlayıcı faaliyetler oluşturmak
i) Ana Tüzüğün öteki maddeleri ile verilmiş ve yönetmeliklerle verilecek yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek
j) Kendisine bağlı süreç ve bölümlerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla; gerekli kontrolleri yapmak, gelişim alanlarını saptamak, bu alanlarla ilgili aksiyon planlarını çıkarmak ve planları uygulamak
Genel Sekreter ayrıca görev tanımında belirlenen ve ihtiyaç halinde güncellenen görevlerden de sorumludur.

4. MALİ HÜKÜMLER
MADDE -21

Derneğin hesap ve çalışma dönemi 1 Ocak’ da başlar ve 31 Aralık’ ta biter.
Derneğin bütçesi gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.
Çalışma dönemi bitimi ile her yıl olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar geçecek süre içinde yapılacak gider harcamaları bir önceki bütçede öngörülen ödenekler dahilinde yapılır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ
MADDE -22

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için sürdüreceği faaliyetlerde gerekli gördüğü taktirde genel kurul kararı ile bankalardan, üyelerinden veya diğer tüzel kişiliklerden borç alabilir. Bankalar haricinde yapılan borçlanmaların geri ödenmesinde borç miktarına en fazla Merkez Bankasının aylık veya yıllık faiz oranlarında artış yapılabilir. Bankalara yapılacak borçlanmalarda bankanın uygulayacağı faiz miktarı geçerlidir. Dernek aynı şekilde 5253 sayılı kanunun 10.maddesine göre yardım alabilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE -23

Derneğin gelirleri;
a) Üyelik aidatı, derneğe giriş ödentisi,
Giriş ödentisinin tamamı üyeliğe kabul sırasında; Yıllık ödenti ilgili yılda İç Yönetmelikte belirtildiği şekilde tahsil edilir. Yıllık ödenti ilk yıl için üyelik başvuru tarihi Temmuz, Ağustos, Eylül ayı ise %50, Ekim ayı ve sonrası ise % 25 oranında hesaplanarak tahsil edilir. Yıllık ödenti ödenmesinde gecikmeler için yasal faiz ya da kademeli artış uygulamasına Yönetim Kurulu yetkilidir.
b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, festival, temsil, konser, Spor yarışması, konferans ve benzeri faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
c) Banka faizleri ve benzeri gelirler,
d) Her türlü koşullu ya da koşulsuz vasiyet alacakları,
e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar ve kabul edilecek bağışlar,
f) İçişleri Bakanlığı’nın izni ile dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kişilerden sağlanacak yardımlar,
g) İktisadi İşletme Gelirleri ve derneklerle ilgili mevzuata aykırı olmayan diğer gelirler.
Dernek, siyasi partilerden, herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

DERNEĞİN DEFTER VE EVRAKI
MADDE -24

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik belgeleri, derneğe giriş çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödenekleri giriş çıkış ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak sureti ile saklanır.
4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
7) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
8) 1-(a) bendin 1,2,3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

GELİR VE GİDERDE USUL
MADDE -25

Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesiyle yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgeleri saklama süresi (5) yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğinde yazılı hükümleri uygulanır.

Dernek geliri toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu şahıslara yetki belgesi çıkartılır.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
MADDE -26

Derneğin iç denetimi, Dernek tüzüğüne göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak, Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmeliklerde belirtilecek usul ve yöntemlerle de iç denetim sağlanabilir.
Dernek gerekli görülmesi halinde özel denetim kurulları tarafından da denetlenebilir. Yönetim Kurulu denetimi yapan üyeler ya da kurumlara her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.

5. GENEL HÜKÜMLER

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE -27

Tüzük hükümleri olağan ve olağanüstü toplantı gündeminde Genel Kurulca değiştirilebilir. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çoğunluğuyla alınabilir.

FESİH VE TASFİYE
MADDE -28

Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir;
a) Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.
b) Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için kanun ve tüzük hükümlerine göre üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar her iki toplantıda da hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.
c) Derneğin dağıtılmasına karar veren Genel Kurul, Dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını tahsil edip borçlarını öder.
d) Dernek fesih olduktan sonra Derneğin bütün para ve malları benzer amaçlı başka bir dernek veya vakfa devir edilir.
e) Tasfiye ve devir işlemleri kanun hükümlerine göre yapılır.

KOMİTELER, KOMİSYONLAR VE ÇALIŞMA KOLLARI
MADDE -29

Yönetim Kurulu, Derneğin amacına ulaşabilmesi için, gerekli çalışmaları yapar. Bu bağlamda; kurul, komite, komisyon, çalışma kolları gibi birimler oluşturabilir.

YÖNETMELİKLER
MADDE -30

Dernek ana tüzüğü hükümleri, Genel Kurul tarafından kabul edilecek Yönetmelikler ve Yönetim Kurulunun hazırlayacağı Yönergeler hükümlerine göre uygulanır.

Dernek Kurullarının nasıl çalışacağı, faaliyetlerini ne şekilde yürüteceği, üye kabul koşullarıyla ödentilerin miktar ve ödeme zamanlarının nasıl belirleneceği İç Yönetmelikte ayrıntılı şekilde gösterilir.

YÜRÜRLÜK
MADDE -31

Bu tüzük, Mülki Amirlik tarafından onaylandığı tarihten sonra Dernek Başkanlığına yazılı olarak tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
MADDE -32

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

PENCERE VE KAPI SEKTÖRÜ DERNEĞİ

KURUMSAL ÜYELERİMİZ